projekt nr 5

5. Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta


Lokalizacja

Teren rekreacyjny przy ul. Mickiewicza i ul. Głowackiego, działka ewidencyjna 260/2, obręb 0009. Obszar II Żbików-Bąki

Opis projektu

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej dla mieszkańców Pruszkowa oraz tych wszystkich, którym bliska jest ochrona przyrody.
   Na ścieżkę składać się będą okazy głazów narzutowych, które zostały przytransportowane przez lądolód ze Skandynawii w okolice Pruszkowa około 130-180 tys. lat temu. Każdy głaz będzie wyposażony w identyfikator z nazwą skały, jej wiekiem i regionem, z którego pochodzi (por. Fot. 1).
   Głazom będą towarzyszyć tablice informacyjne (por. Zał. 2 i 3) zawierające treści dotyczące:
1) minerałów skałotwórczych (zostaną wskazane strzałką na zamieszczonych fotografiach) i typów petrograficznych skał,
2) ojczyzny głazów – obszarów macierzystych (źródłowych),
3) wędrówki głazów ze Skandynawii na teren Mazowsza,
4) ciekawych mikroform powierzchni eksponowanych na ścieżce skał, które zinterpretowane posłużą efektywniejszemu transferowi wiedzy,
Na jednej z tablic pojawi się schematyczna mapa lokalizacyjna eksponowanych obiektów geologicznych oraz słowniczek pojęć.
   Planuje się wydać folder informacyjny (formatu A4) o zgromadzonych na ścieżce przyrodniczej głazach narzutowych oraz roli, jaką pełnią w środowisku przyrodniczym Pruszkowa. W folderze zamieszczona będzie mapa obrazująca rozmieszczenie oraz spis głazów w lapidarium. Folder będzie mini-przewodnikiem oraz pomocą dydaktyczną dla osób spacerujących wzdłuż obiektów geologicznych.
   Obok ścieżki planuje się ustawienie 2 ławek, 2 koszy na śmieci.

   Ścieżka przyrodnicza stanie się geoproduktem, na który składać się będzie oferta turystyczno-rekreacyjno-edukacyjna i infrastruktura udostępniająca w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy lokalne mazowieckie geodziedzictwo. Odwiedzający pozna charakterystyczne cechy powierzchni głazu, które świadczą o jego transporcie w lądolodzie oraz o warunkach środowiska, jakie funkcjonowały po ustąpieniu lądolodu. Będzie mógł zobaczyć, jak głaz wietrzeje, czyli jak zmienia się jego kształt i wygląd zewnętrzny. Obserwacja okazów geologicznych z bliska (por. Zał 4) pozwoli dostrzec wewnętrzne bogactwo skał z wielkością i kształtem kryształów, sposobem przestrzennego rozmieszczenia składników w skale. Osoby z wprawniejszym okiem dostrzegą skład mineralny głazu. Ścieżka będzie doskonałym uzupełnieniem dotychczasowego, istniejącego już zagospodarowania terenu w postaci siłowni zewnętrznej oraz miejsc odpoczynku.

Dbałość o zachowanie i ochronę oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie przyrody nieożywionej w Pruszkowie może przełożyć się na rozwój nowej gałęzi gospodarki, jaką jest geoturystyka. Upowszechnienie obiektów abiotycznych poprzez dywersyfikację oferty (geo)turystycznej jest ze wszech miar godne polecenia, zwłaszcza na obszarach turystycznie peryferyjnych. Odpowiednio wyeksponowane obiekty przyrody nieożywionej pełnią ważną rolę w zrównoważonym rozwoju (czyli dbałości o harmonijne współistnienie komponentów społecznych, gospodarczych i przyrodniczych) jednostek samorządu terytorialnego. Orientacja na innowacje i uznanie jej jako składowej lokalnych polityk (zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030) kształtuje także warunki wysokiego poziomu i jakości życia. Zagospodarowanie przedstawionych obiektów abiotycznych Pruszkowa do pełnienia funkcji (geo)turystycznych pomoże współkształtować wizerunek regionu z zachowaniem zasad ochrony przyrody

Uzasadnienie realizacji projektu

Ścieżka przyrodnicza będzie pierwszym tego typu obiektem w Pruszkowie. Jej głównym celem jest:
- stworzenie miejsca edukacji i wypoczynku,
- przybliżenie dziedzictwa geologicznego regionu,
- budowanie tożsamości terytorialnej z regionem,
- zwrócenie uwagi na problem ochrony przyrody nieożywionej.
  Ścieżka przyrodnicza powstanie obok otwartej strefy rekreacji zawierającej zbiór sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, siłowni plenerowej. W oparciu o ścieżkę możliwe będzie stworzenie oferty lekcji geografii i przyrody dla nauczycieli pruszkowskich szkół podstawowych i średnich, festynów, imprez na orientację (np. http://trino.pttk.pl/ ), warsztatów z możliwościami uprawiania turystyki aktywnej i rekreacji, zwiedzania z fabułą, zabaw animacyjnych o tematyce związanej z geodziedzictwem.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami zrealizowanego zadania będą wszyscy mieszkańcy Pruszkowa, ale także ich goście, którzy pragną poznać przeszłość geologiczną regionu, których interesuje geodziedzictwo Pruszkowa, którym bliska jest wrażliwość na ochronę przyrody, którzy pragną w unikalny sposób spędzić czas na świeżym powietrzu przy okazji pogłębiając wiedzę na temat historii zapisanej w kamieniu.
Odbiorcami mogą być:
- osoby spacerujące ścieżką przyrodniczą bez specjalnej motywacji, przy okazji poznający zagadnienia przyrody nieożywionej,
- osoby z zamiłowania uprawiające turystykę poznawczą, ale nieposiadające specjalistycznego przygotowania,
- profesjonaliści, eksperci, zawodowo związani z naukami o Ziemi.
Szczególną grupą są dzieci, które są ciekawe świata i mają dużą wyobraźnię. W odniesieniu do tej grupy zagospodarowane obiekty rekreacyjno-turystyczne, interaktywne wystawy, gry i zabawy nawiązujące do dziejów Ziemi są znakomitą okazją do realizacji edukacyjnych celów geoturystyki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup, transport i montaż głazów na podłożu żwirowym (mazowieckie otoczaki) wzdłuż ścieżki oraz zakup i mocowanie identyfikatórow na głazach narzutowych35 000 zł
2Zakup i montaż tablic informacyjnych (format zbliżony do B0)13 300 zł
3Druk folderu informacyjnego A4 (500-1000 szt.)1 000 zł
4Opieka merytoryczna eksperta, w tym: wybór głazów, właściwą ekspozycję okazu geologicznego na ścieżce, treści edukacyjne na 3 tablicach i w folderze, identyfikatory na głazach12 000 zł
5Zakup, transport i rozłożenie pod każdym głazem warstwy 2m2 lokalnego mazowieckiego żwiru płukanego – otoczaków 7 000 zł
6Zakup i montaż 2 tabliczek kierujących do ścieżki przyrodniczej1 000 zł
Łącznie: 69 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki