projekt nr 3

3. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki


Lokalizacja

Dzielnica Malichy – obszar III "MALICHY - TWORKI"
05-802 Pruszków - Malichy, ul. Raszyńska 19
Właściciel obiektu: Anna Kasianiuk

Opis projektu

W ramach projektu „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” zakładamy kontynuowanie i rozwój projektów złożonych w pięciu poprzednich edycjach BO : „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców”,
„Świetlica osiedlowa dla mieszkańców”, "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki". Sukces w realizacji tych projektów, frekwencja i zapał mieszkańców w inspirowaniu oraz uczestniczeniu
w podejmowanych przedsięwzięciach, świadczą o ogromnej społecznej trafności tego rodzaju pomysłów i potrzebie ich kontynuacji. Tegoroczny projekt ma zbliżone założenia i cele, co projekty z lat poprzednich.
Zapewnienie warunków do społecznej i kulturalnej integracji mieszkańców dzielnicy Malichy poprzez umożliwienie rozwinięcia szeregu zgłaszanych przez mieszkańców inicjatyw społeczno-kulturalnych.
Wychodząc tym potrzebom naprzeciw w roku 2022 zostanie zorganizowane w sumie co najmniej 96 spotkań dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych i formach zainteresowań (średnio min. 8 spotkań
miesięcznie). Spotkania będą miały charakter integracyjno-edukacyjny, w tym spotkania problemowe, kluby zainteresowań, zajęcia rekreacyjne, prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia a także sąsiedzko-integracyjne
spotkania. Dodatkowo plan na 2022 przewiduje organizację wycieczek wyjazdowych i spotkań integracyjnych poza świetlicą – rozszerzając program Świetlicy i zwiększając integrację mieszkańców
a także 4 cykle półtoragodzinnych zajęć dla dorosłych (świadome rodzicielstwo, zdrowie, ...),- 4 cykle warsztatów dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych (zumba, plastyczne, kreatywne, warsztaty/naukowe),
4 grupy całorocznych godzinnych zajęć sportowo-zdrowotno-ruchowych, 3 spektakle teatrzyku dla dzieci, 3 seanse kina plenerowego. Istotnym rozwinięciem inicjatywy świetlicowej w roku 2022 będzie ustanowienie
dyżurów w dniach wolnych od zajęć stałych oraz stworzenie funkcji koordynatora. Planowane na rok 2022 zadania wymagają starannej koordynacji oraz prowadzenia sprawozdawczości. Uzasadnia to konieczność
powierzenia tych zadań dedykowanej osobie. Projekt zakłada dalszą aktywizację i integrację „mieszkańców przez mieszkańców” i opiera się przede wszystkim o zgłaszaną już do tej pory Stowarzyszeniu
Mieszkańców społeczną aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i prowadzenia różnorodnych form aktywności. Jedynie do spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie
specjalistów za wynagrodzenie – absolutna większość spotkań/zajęć będzie prowadzona społecznie przez zainteresowanych mieszkańców. Realizacja projektu w latach ubiegłych stworzyła społeczne podstawy do
uruchomienia w Malichach świetlicy/klubu osiedlowego w obiekcie docelowo planowanym do realizacji przez władze miejskie. Również większość zajęć wyjazdowych będzie prowadzona przez wolontariuszy –
budżet ma zapewnić możliwość organizacji uczestnikom transportu zbiorowego. Dodatkowo planowana jest dalsza bliska współpraca z MOK Kamyk.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogły by być organizowane spotkania mieszkańców o charakterze społeczno-kulturalno-integracyjnym. Jednocześnie coraz silniejsza integracja lokalna i poczucie społecznych związków wśród mieszkańców powoduje ich coraz większą aktywność w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i integracji obywatelskiej. Zrealizowane w ramach I, II, III, IV i V edycji Budżetu Obywatelskiego projekty „Inkubator świetlicy osiedlowej” oraz „Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców” spotkały się ogromnym odzewem społecznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malich i Tworki. Kontynuacja tego przedsięwzięcia w VI edycji BO 2022 w formie składanego obecnie projektu pt. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy-Tworki ” pozwoli na kontynuowanie społecznie bardzo potrzebnego projektu integracji Mieszkańców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy - bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa - a szczególnie dzielnicy Malichy, a także sąsiedniej dzielnicy Tworki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem pomieszczeń na spotkania36 000 zł
2Zakup materiałów biurowych i poczęstunku dla uczestników spotkań4 000 zł
3Materiały promocyjne – banery, plakaty, zaproszenia, ulotki4 000 zł
4Organizacja wydarzeń60 000 zł
5Materiały programowe do prowadzenia zajęć4 000 zł
6Dyżury świetlicowe6 000 zł
7Koordynacja działań6 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach