Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części systemu internetowego systemu https://pruszkow.budzet-obywatelski.pl prowadzonego przez Miasto Pruszków, w ramach którego możliwe jest bezpłatne zamieszczanie projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz postów stanowiących komentarze do publikowanych w serwisie projektów do Budżetu Obywatelskiego.

I ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części serwisu jest:
          a. wyrażenie akceptacji treści regulaminu,
          b. bycie osobą co najmniej 13 - letnią (osoby młodsze mogą korzystać z interaktywnej części serwisu pod warunkiem  uzyskania zgody ich przedstawicieli
              ustawowych).
 2. Prowadzony serwis umożliwia mieszkańcom Miasta Pruszkowa bezpłatne uczestniczenie w wymianie pomysłów, poglądów, opinii, komentarzy oraz informacji w zakresie partycypacji społecznej w Mieście Pruszków.
 3. Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać pomysły, pytania, opinie, informacje.
 4. Komentarze nie są miejscem dla umieszczania materiałów reklamowych i komercyjnych.
 5. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Urząd Miasta Pruszkowa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 8. Jeżeli nowy użytkownik od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie
  lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał, a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość dodawania komentarzy.
 9. Tematy niezgodne z tematyką serwisu będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane lub całkowicie usuwane.
 10. Posty odbiegające od tematu będą usuwane.
 11. Post powinien być czytelny i zrozumiały.
 12. Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża innych użytkowników.
 13. W szczególnych przypadkach dostęp do komentarzy będzie zablokowany.

II. ADMINISTRATOR

 1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty.
 3. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 4. Administrator ma prawo usunąć post bez podania przyczyny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami, o których mowa w pkt. II niniejszego regulaminu.
 6. Administrator jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części serwisu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do usunięcia Użytkownika z serwisu).
 7. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Miasta Pruszków i osób trzecich
  za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

III. PRAWA

 1. Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej www.pruszkow.budzet-obywatelski.org.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Pruszków lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu www.pruszkow.budzet-obywatelski.org z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie www.pruszkow.budzet-obywatelski.org zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Pruszków lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu www.pruszkow.budzet-obywatelski.org poniósł.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej www.pruszkow.budzet-obywatelski.org.
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Miasto Pruszków do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym,
  w zakresie:
          a. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania
              Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach systemu  www.pruszkow.budzet-obywatelski.org;
          b. obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału
              albo egzemplarzy;
          c. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,
              odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
              naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy
              mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych
              przez Miasto Pruszków oraz na stronach internetowych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia komentarzy bez podawania przyczyn takiego działania.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 3. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 4. Miasto Pruszków zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego
  lub opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.